Subscribe to TourNews

​Betingelser og vilkår

Sunday, March 14, 2010 @ 07:42

Betingelser og vilkår

Generelt

Tourstart er et Dansk firma som er ansvarlig for siderne Tourstart og Touringstart – her efter kaldet Tourstart, og vi er meget engageret i at sikre dit privatliv og din sikkerhed.

Alle informationer som du forsyner til Tourstart gennem dine on-line aktiviteter er beskyttet i så høj grad som muligt da vi følger de mest anderkendte sikkerheds procedurer i opbavaring af personlig information, for at undgå at uaoritiserede treide part får adgang til disse. Informationerne er sikret genne lovgivningen også.

Betingelser for brug af Tourstart

Alle betingelser på "Juridisk Information" er gældende for brug af Tourstart, sådan som, men ikke begrænset til:

 • Disclaimer
 • Fortrolighedsbetingelser
 • Betingelser og vilkår
 • Annoncør betingelser
 • EULA
 • Købsbetingelser og vilkår

Copyright

Copyright og alle andre rettigheder in materialet på denne web side ejet af os eller er inkluderet i rettighederne fra ejeren af materialet. Som en regristeret gæst på denne web side kan du downloade en enkelt kopi af materialet på web siden på en enkelt computer eller PDA udelukkende til eget privat brug. Enkelte kopier af materiale fra web siden kan printes med udelukkende det formål at få en print kopi til ejet personlingt  brug.

Der må ikke kopieres eller distribueres nogen materiale fra web siden til kommerciel, forretningsbrug eller anden brug uden en skriftligt forhåndsgodkendelse. Der må ikke fotograferes, optages film, transmiteres, ændres eller modificeres på eller fra web siderne uden en skriftlig forhåndsgodkendelse, med mindre dette er rimeligt for at kunne anvende web siden. Med hensyn til denne paragraf, forbeholder Tourstart sig retten til alt materiale på denne web side.

Vilkår og betingelser for brug af denne web side

Tourstart service tillader dig fx at bruge, dele, reklamere, uploade og downloade information til og fra Tourstart web siderne. Disse vilkår og betingelser danner en integreret del af de generelle vilkår og betingelser for brug af Tourstart’s services, og ved at anvende Tourstart’s web side, acceptere du alle vilkår og betingelser for enhver nuværende og fremtidig brug af Tourstart.

Forbudt brug og anvendelse

Du acceptere at afstå fra at anvende denne web side til at skabe en elektroniske database eller ligneden som inkludere materiale downloaded eller lignende fra denne web side, med undtagelse hvor dette er tydeligt tilladt. Yderligere acceptere du også at afstå fra at re-cirkulere enhver materiale som er anskaffet gennem denne web side, til en treide part med undtagelse af hvor dette er tydeligt tilladt, fjerne copyright eller regristreret varemærke symboler eller på enhver måde at foretage handlinger som kan krænke treide parts rettigheder eller som kan bringer Tourstart i miskredit.

Bruger uploaded indhold

Såfremt du sender nogen tekst, billeder, video eller audio material eller anden indhold til denne web side, acceptere du at det tilsendte material bliver Tourstart eneejer af og skal have retten til indholdet for brug i hele verden i alle kendte og tilgængelige medier og til alle formål og vi skal have retten til at offentliggøre dette på denne webside og andre steder.

Alt materiale skal være i henhold til Tourstart’s regler, vilkår og betingelser samt lokale lovkrav.

Vi ser os måske nødsaget til at anmode om information som nævnt i disse betingelser og hvor vi foretager denne anmodning skal du være behjælpelig med at give os al mulig rimelig assistance.

Du tilkendegiver og indestår for, at du har (og under din brug af Tjenesten vil fortsætte med at have) alle nødvendige licenser, rettigheder, samtykker og tilladelser, som er påkrævet for at du kan uploade og/eller publicere indholdet på Tourstart.

Du accepterer, at Indholdet, som du indgiver til Tourstart, ikke må indeholde tredjemands materiale beskyttet af ophavsret, eller materiale, der er underlagt tredjemands ejendomsret (herunder rettigheder vedrørende privatliv eller offentliggørelse), medmindre du har en formel licens eller tilladelse fra den retmæssige ejer, eller på anden måde lovligt er berettiget til at lægge det pågældende materiale på Tourstart

Du accepterer, at du er eneansvarlig for (og at Tourstart ikke er ansvarlig overfor dig eller tredjemand) misligholdelse af dine forpligtelser i henhold til Vilkårene samt for de konsekvenser (herunder tab og skader, som Tourstart måtte lide), som en sådan misligholdelse måtte medføre.

Information og tilgængelighed

Information som er givet af treide part bliver måske ikke kontrolleret for dets nøjagtighed eller fuldstændighed. Det anbefales at du selv verificer nøjagtigheden af enhver information før du stoler på denne. Yderliger med henvisning til internettets indbyggede natur, fejl, afbrydelser og forsinkelser kan opstå i de tilbudte ydelser på ethvert tidspunkt. Denne web side er tilbudt ”som den er” og på en ”som tilgændelig” bases uden nogen form for garanti og vi acceptere ikke nogen ansvarlighed kommende fra nogen unøjagtighed eller forsømmelse i informationerne eller afbrydelse i tilgængelighed.

Indholds ansvar

Tourstart påtager sig ikke ansvaret for indholdet på denne webside, da informationen som er publiceret ikke nødvendigvis afspejler sysnpunkter og holdninger fra Tourstart eller nogen af dets web sider.

Yderliger bør enhver anbefaling eller forslag som er indeholdt på denne web side fra Tourstart ikke stå i stedet for professionelt råd og vejledning. Du er ansvarlig for at kontrollere nøjegtighedet at relevante fakta, instruktioner, anbefalinger og eller holdninger udtrykt på denne web side før du stoler på disse.

Webside links

Tourstart byder alle links til vores web sides velkommen, men kun link som er direkte til hoved indeks siden. Du må ikke vise indholdet af Tourstart’s webside eller nogen dele heraf, eller tillade at det vises med en ramme eller indeholdt i anden materiale som ikke oprindeligt kommer fra Tourstart uden en skriftelig forhåndsgodkendelse. Hvis du vil have bevilling til at anvende vores materiale, venligst kontakt os.

På denne web side kan du blive tilbudt automatiske links til andre sider. Medens vi håber du vil være interesseret i disse sider, acceptere du at disses respektive ejere kan være uafhængige fra os, og vi påtager os intet ansvar for deres indhold.

Computer virus

Vi vil anvende enhver rimelig bestræbelse på at sikre at web siden ikke indeholder eller udbreder virus eller ondsindet kode. Men det er anbefalelsesværdigt at du foretager en virus kontrol af alt materiale som bliver downloaded fra web siden og konstant kontrollere for tilstædeværelse af virus eller ondsindet kode. Vi fraskriver til størst mulig grad gennem enhver gyldig lov alt ansvar i forbindelse med skader og tab forårsaget af computer virus eller ondsindet kode som kommer fra eller gennem denne web side.

Varemærke

Tourstart, Tourenstart and Touringstart er regristrede varemærker tilhørende Tourstart ApS eller dennes juridiske partner, og er regristeret i visse juridiske områder.

Registering

På nogle dele af denne web side, vil du blive anmodet om at foretage en registeringfor at kunne anvende alle tilbudte service fuldt ud. Denne information er omkring dig personligt, og ved at informere omkring dette, acceptere du kun at oplyse sandfærdige, korrekte, aktuelle og komplette information omkring dig selv som anmodet om i den relevante regristrerings form.

Brugernavn og password

Regristerings processen på denne web side omhandler en tildeling af et unikt brugernavn og password som vil give dig adgang til vores web side konto. Du er ansvarlig for at holde dit brugernavn og password hemmeligt og du er fuldt og eneansvarlig for alle handlinger som sker på web siden gennem din konto.

Du acceptere også at ville informere os øjeblikkeligt såfremt du bliver klar over at der er sket uauotoriseret brug af dit brudernave/password eller webside konto eller der er sket brud på sikkerheden, ved at sende en mail til info@tourstart.org. Du acceptere også at skulle forlade web siden efter hvert brug ved at logge ud og dermed lukke din konto. Vi kan ikke og vil ikke være ansvarlig for nogen tab eller skade forvoldt ved at du ikke har levet op til disse betingelser.

Acceptabelt brug

Enhver revision eller indhold som er er publiceret af brugere på enhver side på denne web side, hvor det er muligt at foretage sådanne upload af materiale er leveret til din private og ikke kommercielle brug og for udveksling af lovlige, relevante, fair og passende information, holdninger og kommentaret. Brug af web siden som ikke er i overensstemmelse med de nedskrevne formål er strengt forbudt. Din brug af dette medie generelt er underlagt følgende betingelser som, gennem din brug af denne web side, er underlagt at acceptere.

Du acceptere at overholde følgende fodbudte handlinger:

 • Du må ikke bruge uanstændig eller krænkende sprog
 • Du må ikke skabe en falsk identitet med noget formål
 • Du må ikke placere nogensted på denne webside noget materiale som er æreskrænke, fornærmende, diskriminerende eller hadefuld eller som opfordrer eller frister til misbrug, diskrimination eller had.
 • Du må ikke offentliggøre gennem opload på denne webside noget materiale som er blevt betroet dig i tillid, eller som givet dets natur, er fortroligt
 • Du må ikke offentliggøre noget materiale på denne web side som kompromittere privat livets fred og sikkerhed ud over dig selv
 • Du må ikke offentliggøre på denne web side noget materiale som kan opfordre til kriminelle handlinger eller kan rejse krav om civilt søgsmål, eller på anden måde er ulovlig.
 • Du må ikke offentliggøre på denne hjemmeside noget materiale som tilhører en anden person (eller materiale hvis rettigheder tilhørere andre personer, som for eksempel, men ikke begrænset til, Copyright reglerne) andre end dig selv, uden skriftelig forhåndsgodkendelse af ejere. Denne forhåndsgodkenselse skal fremsendes til Tourstart på anmodning.
 • Du må ikke offentliggøre på denne web side noget materiale hvor brugen af Tourstart, eller en treide parts tilladelse eller licens af Tourstart, vil give anledning til en treide parts krav
 • Du må ikke offentliggøre nogen link på denne web side hvor disse link anvender ulovlig materiale eller materiale som er i modstrid med disse regler omkring acceptabelt brug
 • Du må ikke placere reklamer på denne web side eller foretage kommercielle anmodninger eller anvende denne web side til nogen form for kommerciel brug uden at have en aftale med Tourstart
 • Du må ikke offentliggøre på denne web side noget materiale som autoriserer, tillader eller opfordrer til udbredelse af junk mail eller kæde breve
 • Du giver Tourstart ubegrænset rettighed til at anvende, reproducere, oversætte og distribuere enhver materiale som du placere på denne web side
 • Tourstart har eneretten til at gennemse, redigere, flytte eller slette enhver materiale som er offentliggjort eller send til dene web side
 • Tourstart acceptere ingen ansvar for nogle udtalelser, materiale eller andre påstande som er placeret på vores hjemmeside af dig eller en treide part, eller for nogen tab eller skade som følge af dit brud på disse regler for accaptabelt brug
 • Du acceptere at holde Tourstart, dets medarbejdere dets legale partnere og representatner skadesløs fra enhver og alle krav og ansvar (inklusiv legale omkostninger) som måtte komme fra dine udtalelser, bidrag eller offentliggørelser eller andre fremsendelser af materialer til vores web side, på grund af dit brud på vores regler for accaptablet brug.

Fjernelse af indhold

Skulle du ikke overholde disse regler for acceptabelt brug af web siden, har vi uinskrænket ret til, ud fra egen vurdering, at nægte indhold, fjerne indhold som er uploaded eller sendt til denne web side uden at give en grund hertil.

Såfremt Tourstart bliver opmærksom på en potentiel overtrædelse af nærværende Vilkår, forbeholder Tourstart sig retten (men er ikke forpligtet) til at beslutte, om Indholdet overholder de indholdskrav, der er angivet i nærværende Vilkår, og Tourstart må efter eget skøn til enhver tid fjerne det pågældende Indhold og/eller stoppe en Brugers adgang til at lægge Indhold på internettet, som er i strid med nærværende Vilkår, uden at der gives forudgående varsel herom.
 

Indholds påtale

Hvis du finder noget material som ikke menes at følge disse retningslinier, venligst giv os besked ved at maile til info@tourstart.org, og vil vil straks tage de nødvendige forbehold som vi finder nødvendige.

Ændringer af betingelser og vilkår

Tourstart forbeholder sig retten til at ændre disse betingelser & vilkår med jævne mellemrum. Sådanne ændringer træder straks i kraft når de er offentliggjort på web siden under betingelser & vilkår. Ved at fortsætte brug af web siden, er du underlagt at følge disse ændrede regler.

Generelt

Intet i disse betingelser & vilkår skal mindske eller fjerne noget ansver som vi måtte have til enhver part som ikke kan blive ekskluderet af loven.

Generelle Juridiske Vilkår

Angående hvad er nævnt skal Tourstart ikke være ansvarlig eller hæftende til dig for nogen part som fordrer krav gennem dig for inddirekt, tilfældig, specifikke skader, driftstab eller følgeskader som opstår ud af eller relateret til denne kontrakt/forhold hvadenten det er formet som en brud på garanti, tort of svie, kontrakt forsømmelser, fejl eller mangler eller tilsvarende.

Enhver aftale som er formuleret i disse betingelser og vilkår er personlig til dig og eventuel den virksomhed du måtte representere. Intet i disse betingelser og vilkår skal give en person som ikke er part i aftalen nogen ret til at håndhæve nogen part af denne aftale.

Tourstart’s manglende udøvelse eller gennemtvingelse af dennes rettigheder vil ikke blive betragtet som en frafaldelse eller opgivelse af dennes rettigheder på noget tidspunkt i fremtiden.

Vilkårene og dit forhold til Tourstart i relation til Vilkårene er underlagt dansk lovgivning. Du og Tourstart accepterer at være underlagt de danske domstoles eksklusive jurisdiktion for så vidt angår afgørelse af juridiske spørgsmål, der måtte opstå som følge af Vilkårene.

Enhver tvist skal afgøres ved Retten i Horsens, Danmark og sproget i enhver ret er Dansk.

NOTE

Skulle du ikke acceptere disse betingelser og vilkår, skal du frastå at anvende websiden.

Tourstart forbeholder sig retten til at lave ændringer og tillæg til disse betingelser på ethvert tidspunkt.

Ved at bruge Tourstart’s web side, acceptere du og er bundet til alle betingelser og vilkår og enhver tillæg og ændring hertil.

Den Danske tekst har forrang.

Kommentarer

Skulle du have nogle kommentarer eller forstpørgsler omkring vores betingelser og vilkår eller søges infomation omkring nogen beskyttelse af dine private information som er i vores besiddelse, er du altid velkommen til at kontakte Tourstart på mail eller e-mail adressen:

 

Tourstart ApS
Løvet Møllevej 6
DK-8740 Brædstrup
CVR 3054 3645
info@tourstart.org

Upgrade to
PRO
Ride your dream
tours with Tourstart
 • Download to GPS 

 • Navigate using the Android app 

 • Navigate using the iPhone app 

USD 19
each
PER YEAR
more...
You are recommended to update to the latest version of Internet Explorer.
To assure all functions on Tourstart are working correct, we recommend you to upgrade your browser, or use one of the other browsers: